Dla ucznia

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 roku. Uczniów obowiązuje strój uczniowski wizytowy.
Porządek uroczystości

– godz. 10.00 Msza św. w Kościele Świętego Krzyża, ul. 3-go Maja,

– godz. 11.00 rozdanie świadectw w szkole według porządku:

– w salach 11 i 12 uczniowie klas III i ich wychowawcy - przekazanie pocztu sztandarowego i wręczenie świadectw z wyróżnieniem, następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych,

– uczniowie klas I i II spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

cKlasa Nr sali Wychowawca
3a 11 mgr Halina Hospod
3b 22a mgr Michał Czajka
3c 12 mgr Agnieszka Ziętek
3d 23 mgr Agnieszka Gosztyła
1a 25 mgr Alina Falandys
1b 17 mgr Michał Kozłowski
1c 20 mgr Robert Hus
1d 27 mgr Elżbieta Górnicka
2a 19 mgr Iwona Olewicz
2b 26 mgr Ewelina Sowa
2c 24 mgr Monika Obrzód
2d 14 mgr Magdalena Kawa

 

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły życzą wszystkim uczniom słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

Do miłego zobaczenia 1 września 2015 r.

Plan lekcji

Znajdziesz tutaj aktualne plany lekcji dla poszczególnych klas oraz dla nauczycieli.

Obecny plan lekcji obowiązuje od 25.01.2016 r.

Plany lekcji dla poszczególnych klas:

Klasa 1 pdf-ico doc-ico
Klasa 2 pdf-ico doc-ico
Klasa 3 pdf-ico doc-ico

 

Plany lekcji dla nauczycieli:

Część 1 pdf-ico doc-ico
Część 2 pdf-ico doc-ico
Część 3 pdf-ico doc-ico

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych

 

Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych
oraz pobierania opłat za te czynności
w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

3. Zarządzenia Dyrektora nr 5/2013/2014 z dnia 5 września 2013 r.


 

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

5. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Uczeń potwierdza odbiór duplikatu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru.


 

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:

  • rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
  • rok ukończenia szkoły/klasy.

Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 2 do procedury.

2. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze.

6. Duplikat zawiera:

  •  wyraz „Duplikat" – na pierwszej stronie u góry w prawym rogu,
  • dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,
  • pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis dyrektora szkoły,
  • pieczęć urzędową.

7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

8. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Uczeń lub absolwent potwierdza odbiór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i numer dowodu osobistego.

9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


 

III. Sposób zapłaty

Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz duplikatu świadectwa szkolnego należy wpłacić na konto III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie 43 1020 4391 0000 6302 0144 7242 z dopiskiem „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej" lub „za wydanie duplikatu świadectwa".


 

IV. Załączniki

Załacznik nr 1: Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pdf-ico 
Załącznik nr 2: Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa pdf-ico